svencs
Facebook

Det Arktiska Landskapet

Vår miljöplan
119_slide5/miljö

Miljö

Heliskiing är både en fantastisk skid- och snowboardupplevelse, men också en otrolig möjlighet att förnimma en annan dimension av fjällvärldens storslagenhet sett från ovan. Samtidigt innebär naturligtvis själva flygningen en störning av den befintliga miljön. Framförallt vad gäller avgasutsläpp och bränsleförbrukning men också periodvis buller.

Alla former av turism innebär någon form av miljöpåverkan. För att bibehålla en hög grad av ursprunglighet vad gäller biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden, krävs det att alla aktörer i fjällområdena är villiga att jobba aktivt för att minimera sin miljöpåverkan. Arctic Elements strävar efter att bedriva sin verksamhet i fjällen med hänsyn till dessa värden så att en hållbar utveckling främjas. Att misshushålla med dessa värden skulle rubba själva grunden för vår verksamhet.

Fjällområdet är mycket stort till sin karaktär och möjligheten att åstadkomma bullerfrihet varierar. För de delar av fjällområdet som är ödsligt beläget och där enbart naturljud förväntas, är alla främmande ljud störande. Tystnaden utgör normalt ett grundläggande upplevelsevärde. I områden med rennäring och turism måste man acceptera samhällsbuller från vägar, allmänna och enskilda, terrängfordon och flygtrafik. När det gäller t ex skoter och mekaniserad skidåkning så förekommer störningar bara under vissa delar av året. Vad gäller flygning under en mycket begränsad tid. Av fjällens areal på 8,6 miljon hektar så är ca 20 % av den yta som betraktas som fjäll påverkat av buller med olika störningsgrad. Bullret tillhör en del av den infrastruktur som krävs för olika näringars verksamhet i dessa delar av fjällområdena. Förbättrad teknik, bättre planering och samarbete kan skapa möjligheter för att minska denna miljöpåverkan.

Förutom regeringens och luftfartsverkets direktiv vad angår flygning och miljö så strävar Arctic Elements med sin heliskiing efter följande mål:

- Användande av bästa möjliga teknik vad avser helikoptrar (bränslesnålare och tystare).
- Planering av flygningar så att tiden med bullerpåverkan minimeras.
- Samarbete med rennäringen för att minimera påverkan på djurhållningen.
- Undvika start och landning där det kan förekomma störningar med det rörliga friluftslivet.
- Samarbete med övrig turismnäring för att undvika möjliga konflikter.
- Hänsynstagande till känsliga faunaområden.

Tre dagar

Boka »

Fyra dagar

Boka »

Sju dagar

Boka »

We make your dream come true